Att fråga om kön och trans i enkäter

HBTQ-FaktaRFSL
Många hör av sig till oss på RFSL och ber om råd om hur de ska fråga om kön i enkätundersökningar för att vara inkluderande gentemot transpersoner och för att undvika att kränka någon. Att konstruera bra enkäter är svårt och frågor om kön och trans kan vara känsliga av olika anledningar. Att fråga på ett bra sätt kan vara avgörande för om du får svar på din enkät eller inte.

Varför fråga om kön?

Börja med att fundera på varför du vill fråga om kön och vad det egentligen är du menar med frågan. Ofta ställs frågan om kön i enkäter på rutin och om du ändå inte tänkt använda svaren på just den frågan till något särskilt så går det bra att helt enkelt inte fråga om kön alls. Många gånger är det dock relevant och viktigt att fråga om kön och även om transerfarenhet, exempelvis för att få reda på hur många män eller kvinnor som svarat på enkäten eller om transpersoners erfarenheter av det man undersöker skiljer sig från cispersoners.

Olika betydelser av kön

Begreppet kön kan betyda många olika saker. Det kan betyda juridiskt kön, alltså det som står i identitetshandlingar och kan läsas ut av näst sista siffran i svenska personnummer. Alla som folkbokförs i Sverige registreras som antingen juridisk man eller juridisk kvinna. Om det är just juridiskt kön du undrar över så kan du fråga om det specifikt. Förklara gärna varför frågan ställs.

Var medveten om att det juridiska könet inte alltid stämmer överens med hur en person uppfattas av andra. En person som lever som och av andra läses som man kan ha det juridiska könet kvinna och vice versa.

Oftast är den viktigaste och mest relevanta betydelsen av begreppet kön könsidentiteten, alltså vilket kön man själv anser sig ha. Det finns massor av sätt att definiera sitt kön utöver man och kvinna även om dessa två är de vanligaste könsidentiteterna. Man kan benämna och räkna upp olika sätt att identifiera sitt kön som svarsalternativ men eftersom de är så många och så få personer skulle välja vart och ett av alternativen skulle det göra både enkäten och analysen av svaren otympliga. Istället kan man exempelvis fråga såhär:

Vilket kön har du? Med kön menar vi könsidentitet, alltså det kön du själv känner dig som.

  1. Kvinna
  2. Man
  3. Annat/både man och kvinna
  4. Vet ej/vill ej svara

Vi rekommenderar att man ställer frågan såhär, med ”Annat” och ”vet ej/vill ej svara” som separata alternativ för att inte riskera att spä på den förutfattade meningen att personer som inte ser sig som (enbart) man eller kvinna skulle vara förvirrade. Dock kan de vid behov slås ihop under analysen.

En annan möjlighet är att låta frågan om kön vara en fritextfråga där de svarande själva får formulera sitt svar på frågan helt fritt och utan förbestämda svarsalternativ. Detta brukar dock vara krångligt att analysera.

Kropp

Att fråga hur en persons kropp ser ut och fungerar, eller vilka kroppsdelar en person föddes med, är väldigt privat och sällan relevant. Därför avråder RFSL generellt från att ställa frågor om det. I undantagsfall kan det dock vara viktigt att fråga om kroppsliga egenskaper, exempelvis i frågor som rör vård eller forskning relaterad till könsorganens utseende eller funktion. I sådana fall rekommenderar vi att man i samband med frågan förklarar varför den ställs. Det är också viktigt att frågorna då ställs så att alla kan svara på dem. För det krävs det att man tydligt skriver ut om frågan handlar om könsidentitet eller om könsorganens utseende och funktion. Exempelvis ska även män kunna fylla i enkäter som handlar om gynekologisk vård och kvinnor kan behöva svara på frågor om prostatabesvär.

Andra aspekter av kön

Det finns flera andra aspekter av begreppet kön, exempelvis hur man uppfattas av andra eller vilket eller vilka pronomen man är bekväm med. RFSL rekommenderar att man bara frågar efter sådan information som verkligen är relevant i sammanhanget. Var också medveten om att det eller de pronomen en person använder inte behöver säga något om personens könsidentitet.

Att fråga om trans

Om du vill veta om den som svarar på enkäten är transperson eller inte rekommenderar vi generellt att den frågan separeras från frågan om kön eftersom trans inte är ett kön och för att de flesta transpersoner är, det vill säga identifierar sig som, män eller kvinnor. Exempelvis kan du efter att du frågat om kön fråga såhär:

Är du eller har du erfarenhet av att vara transperson?

  1. Ja
  2. Nej
  3. Vet ej/vill ej svara

Svarsbenägenhet och anonyma svar

Personer som upplever att enkäten inte vänder sig till dem, exempelvis genom att inte erbjuda passande svarsalternativ på frågan om kön, blir mindre benägna att svara på den. Att kunna svara anonymt kan också vara en förutsättning för att vilja svara. Exempelvis kan en elev i ett klassrum snabbt inse att om hen är den enda i klassen som är öppen transperson så kommer hens enkätsvar inte att vara särskilt anonymt om hen svarar korrekt på frågan om trans i en enkät som bara vänder sig till klassen. Därför kan det vara en bra idé att inte fråga om trans i små grupper där enskilda svarande kan känna sig utpekade. Då kan ett svarsalternativ som Annat eller vill ej svara vara bättre.